ေန႔လည္က ျဖဳဳတ္ယူသြားတဲ့ ထီးေတြကုိျပန္လည္ျပဳျပင္ေနက်တဲ့ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား 👏

Loading...

ေနလည္က ျဖဳဳတ္ယူသြားတဲ့ ထီးေတြကုိျပန္လည္ျပဳ
ျပင္ေနက်တဲ့ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား 👏

Loading...

ကန္ေဘာင္တစ္ေလ်ာွက္ ထီးအလက္ေပါင္း တစ္ေထာင္
ေက်ာ္ ျဖဳတ္ယူခံခဲ့ရၿပီး ထီးအလက္နွစ္ရာေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့
ၿပီးထီးျဖဳတ္ယူခဲ့သူေတြကုိ တာဝန္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက
ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး လူိင္ၿမဳိ႕နယ္ ရဲစခန္းနွင့္ ကမာ႐ြတ္

ရဲစခန္းတု႔ိတြင္ အမူဖြင့္ထားေၾကာင္းစည္ပင္ဝန္ထမ္း
တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္
ကန္ေဘာင္ေရာက္ မင္မင္

Credit to ဗီြဒီယိုေပါင္းစံုရန္ကုန္

myanmarfamilylife.com

 

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>